Els informem que l'hotel és obert respectant la normativa COVID-19 vigent

Clic a la foto per ampliar el plànol de distribució de l'apartament.